Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią

PRANEŠIMAS APIE 499,5 kW galios 3 Saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statybos ir eksploatacijos POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PRADŽIĄ

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Agrokoncernas, UAB, Vėrupės g. 1, Babtų k., 54328 Kauno r., www.agrokoncernas.lt, info@agrokoncernas.lt, +370 37 490490.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: Aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina, S. Konarskio 28-27, 03127 Vilnius, www.alkauskaite.com, alkauskaite.rasa@gmail.com, +370 61020179.

PŪV pavadinimas:  499,5 kW galios 3saulės elektrinių žemės sklypuose (unik. Nr. 4727-0001-0047, 4727-0001-0034, 4727-0001-0008), esančiuose Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. statyba ir eksploatacija.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Veiklos rūšis: elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energijos išteklių. 3 sklypuose projektuojama 499,5 kW galios saulės elektrinė ir numatyti 925 fotomoduliai po 540 W (925 x 540 = 499,5 kW). Bendra saulės elektrinės galia 1498,5 kW.  Bendras plotas 4,39 ha.

Planuojamos naudoti technologijos: Tikslus elektrinių modelis nėra pasirinktas, saulės elementų moduliai įrengiami ant laikančiųjų konstrukcijų, kurių poliai kalami į žemę 1,5 m po du polius kas 3 metrus, tarpas tarp eilių 10 m. Projektuojamas prisijungimas 10kV kabeline linija iš kiekvieno sklypo prie esamos antžeminės elektros perdavimo linijos, kiekviename sklype projektuojamos 10/0,8kV modulinės galinės transformatorinės bei komunikacinis punktas – skirstykla.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas: PAV atliekamas vadovaujantis LR PŪV PAV įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, buvo atliekama reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijai nustatymo procedūra, 2022-03-10 gauta Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos reikšmingumo išvada Nr. 1.8-62 (6.4), kad poveikis gali būti reikšmingas.

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija, nagrinėjamos poveikį mažinančių priemonių alternatyvos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma Joniškio r. sav., Gataučių sen., Stripeikių k. esančiuose 3 privačios nuosavybės žemės ūkio paskirties sklypuose. Vietos ir techninių parametrų alternatyvos analizuojamos nebus. Sklypai patenka į Gubernijos miško biosferos poligoną, ir į „Natura 2000“ PAST teritoriją Gubernijos miškas. Gedžiūnų miško biosferos poligonas nutolęs 6,3 km. Artimiausia kultūros paveldo objektas už 2 km – Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos ir Rusijos imperijų karių kapinės (kodas 4627). Teritorija nėra tankiai apgyvendinta, artimiausia gyvenamoji aplinka – Šiaulių r. sav., Meškuičių sen., Noreikių k. 14 nutolusi 0,3 km. Iki sienos su kaimynine Latvija 26 km atstumas.

PAV subjektai: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA (atsakingajai institucijai) anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA (atsakinga institucija), terminą skaičiuojant nuo kitos dienos po paskelbimo. Poveikio aplinkai vertinimo dokumentų rengėjas kartu su planuojamos ūkinės veiklos organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.