Pranešimas apie poveikio aplinkai vertinimo pradžią

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau – PŪV) organizatorius: Creditfirm, UAB, Naugarduko g. 19, LT-03226 Vilnius, www.creditfirm.lt, karolis.eidukonis@gmail.com, +37061119991.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų rengėjas: Aplinkosaugos konsultantė Rasa Alkauskaitė-Kokoškina (ind. veiklos pažyma Nr. 509818), S. Konarskio 28-27, 03127 Vilnius, www.alkauskaite.com, rasa@alkauskaite.com, +370 61020179.

PŪV pavadinimas:  Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas  Pušų g. 8, Madžiūnų k., Paluknio sen., Trakų r. sav.

PŪV pobūdis: veiklos rūšis, mastas, planuojamos naudoti technologijos.

Planuojamos vykdyti pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymo veiklos: pavojingų ir nepavojingų atliekų paruošimas tolimesniam naudojimui ar šalinimui (išrūšiavimas, supresavimas, apdorojimas, maišymas, perpakavimas), dirvožemio, grunto, vandens ir dumblo valymas, atliekų Laikymas. Bendras metinis tvarkomų atliekų kiekis – 19 064 t/m, iš kurių:

  • Naftos produktais užteršto dumblo, vandens ir grunto apdorojimas ir valymas, 7 655 t/m.
  • Pavojingųjų atliekų apdorojimas (perpakavimas, smulkinimas ir pan.), paruošimas naudoti ar šalinti ir saugojimas, 5 909 t/m;
  • Nepavojingų skystų atliekų apdorojimas (separavimas, maišymas, valymas ir pan.), paruošimas naudoti ar šalinti ir saugojimas, 2 000 t/m.;
  • Nepavojingų kietų atliekų apdorojimas (smulkinimas, maišymas, rūšiavimas ir pan.), paruošimas naudoti ar šalinti ir saugojimas, 3 500 t/m.

Planuojamas vienu metu laikyti didžiausias pavojingų atliekų kiekis 1 246 t, didžiausias laikomų nepavojingų atliekų kiekis – 1 380 t. Pavojingų ir nepavojingų atliekų apdorojimo ir laikymo veikla bus vykdoma esamuose pastatuose, išskyrus naftos produktais užteršto grunto, dumblo ir vandens valymą, kuris bus vykdomas lauke. Planuojamos naudoti technologijos: dumblas ir gruntas užterštas naftos produktais bus tvarkomas biologiniu būdu, pasitelkiant mikroorganizmus. Naftos produktais užteršto vandens tvarkymui bus naudojami separatoriai ir mikroorganizmai, taip pat flokuliantai ir koguliantai. Nepavojingų skystų atliekų tvarkymui bus naudojami separatoriai, distiliatoriai, flokuliantai ir koguliantai.

PŪV PAV atlikimo teisinis pagrindas: PAV atliekamas vadovaujantis LR PŪV PAV įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kai PŪV įrašyta į PAV įstatymo 1 priedą: 9.7. p. pavojingųjų atliekų šalinimas ar naudojimas jas apdorojant cheminiu būdu; 9.10. p. nepavojingųjų atliekų naudojimas ar šalinimas jas apdorojant cheminiu būdu įrenginiuose, kurių pajėgumas 100 ir daugiau tonų per parą;

Informacija apie numatomas nagrinėti pagrįstas alternatyvas (pvz., vietos, laiko, techninių ir technologinių sprendinių, poveikį aplinkai mažinančių priemonių). Bus nagrinėjama projektinė situacija ir lyginama su esama situacija, nagrinėjamos technologinės ir poveikį mažinančių priemonių alternatyvos. PŪV sklypas nuosavybės teise priklauso PŪV organizatoriui, vietos alternatyvos nebus nagrinėjamos.

PŪV vietos (alternatyvių vietų) ypatumai: atstumai iki gyvenamųjų ir kultūros paveldo vietovių, saugomų teritorijų ir kaimyninių valstybių, alternatyvių vietų pasirinkimo priežastys.

Pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas bus vykdomas Pušų g. 8 Madžiūnų k., Paluknio sen., Trakų r. sav.  sklype (unikalus Nr. 4400-5938-6979). Pagrindinė PŪV sklypo naudojimo paskirtis – kita, pramonės ir sandėliavimo teritorijos. Sklypo plotas 4,3001 ha. Sklypo nuosavybės teisė priklauso PŪV organizatoriui. Vietų alternatyvos nenagrinėjamos. Artimiausia gyvenamoji teritorija – Madžiūnų kaimas nutolusi apie 600 m. Artimiausi gyvenamieji namai nutolę apie 280 m. Artimiausia saugoma teritorija Merkio ichtiologinis draustinis ir Natura 2000 PAST Merkio upė nuo sklypų nutolusi apie 2,3 km. Inklėriškių kraštovaizdžio draustinis – apie 3,3 km. Artimiausia kultūros paveldo objektas už 4,4 km – Senųjų Macelių pilkapynas (kodas 1951). Iki sienos su Baltarusija apie 27 km atstumas.

PAV subjektai: Trakų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra (toliau – AAA), A. Juozapavičiaus g. 9, LT- 09311, Vilnius. Tel. +370 706 62008, el. p. aaa@gamta.lt.

Galimas Agentūros sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos: 1) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla atitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimus, ši planuojama ūkinė veikla gali būti vykdoma; 2) jeigu AAA priima sprendimą, kad veikla neatitinka aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos, gaisrinės saugos ir civilinės saugos teisės aktų reikalavimų, įstatymuose įtvirtinti leidimai negali būti išduodami ir veikla negali būti vykdoma.

Visuomenės informavimas ir dalyvavimas: Visuomenė apie PAV procesą informuojama ir jame dalyvauja PAV įstatyme, PŪV PAV tvarkos apraše numatyta tvarka. Suinteresuotoji visuomenė turi teisę pateikti pasiūlymus PŪV organizatoriui ar PAV dokumentų rengėjui ir AAA anksčiau nurodytais kontaktais per 10 darbo dienų nuo dienos, kai gautą pranešimą apie PAV pradžią savo svetainėje paskelbia AAA. PAV dokumentų rengėjas kartu su PŪV organizatoriumi (užsakovu) gautų pasiūlymų įvertinimą pateikia ataskaitoje.